.

Ochrona Danych Osobowych

 

I Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://zamiatacz.pl

Administratorem danych osobowych, o którym mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (GDPR), jest PPUH Artur Sikora, ul. Rodziny Poganów 15, 32-080 Zabierzów, nip: 9441925683 (zwany dalej "Administratorem").

Dane Osobowe, o których mowa to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Usługodawca przetwarza Dane Osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.

II Zakres i cel zbieranych danych

Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:

rejestracji w Serwisie;

zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia;

przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;

w celu publikacji Treści.

zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie, w szczególności składania i realizacji Zamówienia  – przetwarzane są następujące Dane Osobowe - imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, nr zamówienia, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;

przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym);

III Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:

zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;

niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;

IV Okres przetwarzania Danych Osobowych

Administrator przechowuje dane osobowe za okres niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku zawarcia umowy oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków (przez 15 lat od rozwiązania stosunku prawnego). D

Do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez maksymalnie 15 lat, jeśli dane osobowe przetwarzane są za uprzednią zgodą.

V Cookies

Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,

dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,

personalizację przekazów marketingowych,

zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.

 

 

Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.

Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

VI Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.

Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa w pkt. 23 i pkt. 24, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.

Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.

Dane Osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE) albo na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:

stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych.

stosuje środki zapewniające: I) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; II) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; III) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.

Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych, Przetwarzający niezwłocznie przekazuje taką prośbę Usługodawcy.

Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.

 

VIII Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

Każdy Klient ma prawo:

dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

W celu realizacji uprawnień należy wysłać e-mail na adres: info@angrybeards.cz lub skorzystać z funkcjonalności udostępnionych w Koncie Klienta.

Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Klient uprawniony jest do korzystania z Danych Osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich Danych Osobowych i ich treści w zakresie lub celu przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

 

IX Zabezpieczenie Danych Osobowych

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:

stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

stosuje środki zapewniające: I) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; II) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; III) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 

X Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.